song 41 End Rhymes

One-syllable rhymes

bong cong dong gong hong
kong long pong prong song
strong thong throng tong wrong

Two-syllable rhymes

along belong ding-dong diphthong erelong
furlong headlong headstrong hong-kong lifelong
livelong mahjongg mekong nightlong oblong
ping-pong prolong sarong sidelong singsong
yearlong        

Three-syllable rhymes

cradlesong overlong sing-along tagalong vietcong